هند تالانار استیت | INDIA Thalanar Estate

طعم حسی:‌ شهد نیشکر، جوز هندی

85,000 تومان 200 گرم