هند تالانار استیت | INDIA Thalanar Estate

طعم حسی:‌ شهد نیشکر، جوز هندی

77,000 تومان 250 گرم